sudia
لحظه های اجابت
تاریخ : تیر 1396
تعداد : 8 فایل

توضیحات :

در این مجموعه سخنانی از بزرگان در مورد موضوعاتی از قبیل "معنی لغوی حج / شواهد اهمیت حج دراسلام / عواقب ترک و ثواب انجام حج / استخاره و مشورت در انجام  حج / آثار حج / فلسفه و حکمت حج و ... بیان شده است.

نظر شما :

صوت های مرتبط
تیر 1398
تیر 1396
تیر 1396
آخرین صوت ها
فروردین 1399