دربـــاره مـــا
اهداف این حوزه:

با توجه به مباني نظري و مستندات تدوين شده و پژوهش در فرايند امور اجرايي حج همچنين مخاطبين، وظايف ومأموريت‌هاي متوليان اجرايي حج و زيارت از درون شرح وظايف دستگاه‌هاي مربوطه با توجه به وظايف حوزه مديريت عاليه، پشتيباني‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و فعاليت‌هاي كليدي حج و زيارت در اجراء مورد بررسي، شناسايي و دسته‌بندي قرار مي‌گيرد.

براساس اطلاعات گردآوري شده تصويري از وضعيت فرازهاي قانوني مربوط به حج و زيارت بدست‌ مي‌آيد كه از طريق مقايسه آنها با وظايف و مأموريت‌هاي حج و زيارت در سه سطح مديريت عاليه، پشتياني‌ و برنامه‌ريزي و اجرا، ميزان شكاف و كمبودهاي قانوني حج و زيارت كشور تعيين ، سپس مورد تحليل قرار مي‌گيرد و بعد از آن يك نتيجه‌گيري منطقي و متناسب برحسب خلاء‌هاي قانوني در راستاي وضع موجود به دست مي‌آيد.

تاريخچه قانونی و جايگاه حج و زيارت در كشور:

حج به عنوان يكي از احكام اسلامي كه درشرايط خاص بر مسلمانان واجب مي‌شود پس از ظهور اسلام همچون ساير احكام و واجبات، توسط مسلمانان واجب‌ الحج انجام مي‌شود و معمولاً‌ دولت‌هاي اسلامي سازوكارهايي را جهت انجام هر چه بهتر آن فراهم آورده و مي‌آورند. در كشور ما براساس مطالعات و بررسي‌هاي صورت گرفته و به استناد مدارك جمع‌آوري شده و موجود كه مربوط به دهه 1320 به بعد مي‌باشد اداره امور حج و زيارت زير نظر وزارت كشور بوده كه براساس آن كميسيون‌هايي به‌طور موقت در فرمانداري‌ها تشكيل و نسبت به صدور پروانه و گواهينامه اقداماتي را انجام مي‌دادند.