بسته اموزشی قرائت و صحیح خوانی قرآن و نماز

بسته آموزش قرائت و صحیح خوانی  قرآن کریم در خدمت زائران عزیز می باشد.
جهت استفاده از این بسته در سامانه ثبت نام نمایید.
 

برخی از مباحثی که در این بسته خواهید آموخت.

ارکان تلاوت

آداب تلاوت قرآن کریم

روش تلفظ حروف

تلاوت تحقیق

تلاوت تدویر

تلاوت تحدیر

تلفظ صحیح حرکات

تفاوت های کیفی تلفظ

چگونگی ابتدا به همزۀ وصل

صفات حروف

صفت استعلاء

حروف استفال

صفت «قلقله»

حروف «سکون»

صفت «لین»

صفت «نبره»

احکام حروف

«تغلیظ و ترقیق «لام

«تفخیم «راء