15سال 93http://leader.ir<img src='../AdvPic/sal1393_1.jpg' style='width:200px; height:120px' /> 
13برنامه کلاس هاhttp://zaer.hajj.ir/InfoRead.aspx?ID=39<img src='../AdvPic/Movie11.gif' style='width:188px; height:120px' />0
16فراخوان طراحی لوگوhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=12<img src='../AdvPic/فراخوان اربعین1.jpg' style='width:200px; height:120px' />1
7بسته های آموزشی زائران حج و عمرهhttp://zaer.hajj.ir/Users/Pack.aspx<img src='../AdvPic/بسته خارجی2.jpg' style='width:188px; height:120px' />1
9کلاس آنلاین زائرانhttp://zaer.hajj.ir/InfoRead.aspx?ID=9<img src='../AdvPic/کلاس آنلاین فارسی1.jpg' style='width:200px; height:120px' />2
5تالار گفتگوی زائرانhttp://zaer.hajj.ir/forum/UserDesk/Default.aspx<img src='../AdvPic/میزکاربری1.jpg' style='width:188px; height:120px' />2
12پشتیبانی آنلاینhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=5<img src='../AdvPic/help1.jpg' style='width:188px; height:120px' />4
11بسته آموزشی اسرار و معارف حجhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=4<img src='../AdvPic/asrar1.jpg' style='width:200px; height:120px' />5
8سامانه پیام کوتاه زائرhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=6<img src='../AdvPic/samane-sms2.jpg' style='width:200px; height:120px' />6