15سال 93http://leader.ir<img src='../AdvPic/sal1393_11.jpg' style='width:188px; height:120px' /> V
25ادعیه - زیارات- نرم افزار - کتابhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=44<img src='../AdvPic/حدیث3.jpg' style='width:188px; height:120px' /> V
23آرشیو کلاس های آنلاینhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=19<img src='../AdvPic/آرشیو1.jpg' style='width:188px; height:120px' />0V
9کلاس آنلاین زائرانhttp://zaer.hajj.ir/InfoRead.aspx?ID=9<img src='../AdvPic/کلاس آنلاین فارسی1.jpg' style='width:188px; height:120px' />0V
7بسته های آموزشی زائران حج و عمرهhttp://zaer.hajj.ir/Users/Pack.aspx<img src='../AdvPic/بسته خارجی3.jpg' style='width:188px; height:120px' />1V
24فيلم هاي آموزشي نقد و بررسي وهابيت - دكتر عليزاده موسويhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=35<img src='../AdvPic/وهابیت1.jpg' style='width:188px; height:120px' />1V
26نشریه حدیث دوستhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=55<img src='../AdvPic/حدیث دوست3.jpg' style='width:188px; height:120px' />1V